အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား :CRL543

အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား :CRL543

LOW SMELL   PRODUCE : CRL 543

ກາວຢາງແບບບໍ່ມີກິ່ນຂິວ

အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား :CRL543 DAT ၏ တမူထူးျခားေသာ အနံ႔မျပင္းသည့္ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္သည္ အတြင္းပိုင္း အလွဆင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ Confined ဧရိယာမ်ားတြင္ အခ်ိန္အကန္႔သတ္႐ွိျခင္း ႏွင့္ အလ်င္အျမန္ Turnaround လိုအပ္ေသာ project မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးအစား : SP အရြယ္အစား : 3.0 kg 12.0 kg / 160 kg အစိုင္အခဲပါ၀င္မွုပမာဏ (%) : 18-20 ေစးကပ္ႏိုင္စြမ္း(CPS) : 200-400 အဖြင့္ အခ်ိန္ : 7-25 Minutes အသြင္အျပင္ : ေစးကပ္ေသာအရည္ အေရာင္ : အဝါ အသံုးျပဳသည့့္လုပ္ငန္းမ်ား : အနံ႔မျပင္းသည့္ စပေရးေကာ္ သည္ ကားလုပ္ငန္း၊ အတြင္းပိုင္း ပရိေဘာဂအလွဆင္လုပ္ငန္း၊ ၾကမ္းခင္းလုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ လ်ွပ္ကာ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳပါသည္။ ျမင့္မားေသာ အပူဒါဏ္မ်ားကိုလဲ ခံႏိုင္ရည္႐ွိသည့္အျပင္ အလႊာမ်ားအၾကားခိုင္မာစြာ ခ်ိန္ဆက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အသံုးျပဳနိုင္ရန္လိုအပ္ေသာပစၥည္း : စပေရး ဂန္း (spray gun) မီးေလာင္ႏိုင္ေျခ : မီးေလာင္လြယ္သည္။

DAT’s unique low smell contact adhesive range provides an ideal solution for use in projects with time restrictions and where fast turnarounds are required; particularly with interior decoration projects and in confined spaces. TYPE : SP SIZE : 3.0 kg 12.0 kg / 160 kg SOLID CONTANT (%) : 18-20 VISCOSITY (CPS) : 200-400 OPEN TIME : 7-25 Minutes APPEARANCE : Viscous Liquid COLOUR : Yellow APPLICATIONS : A low smell spray suitable for the automotive, interior furnishings, flooring, wood working and insulation more info material industries, amongst others. It is extremely resistant to high temperatures and forms strong bonds between bonded substrates. APPLICATIONS EQUIPMENT : Spray gun FLAMMABILITY : Flammable

 

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.

DAT
Adhesives & Sealants
Toluence မပါေသာ ကပ္ေကာ္
VOC ပါဝင္မႈနည္းေသာ ကပ္ေကာ္
ေရကိုအေျခခံ၍ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကပ္ေကာ္
Polyurethane ပါဝင္ေသာ ကပ္ေကာ္
ဆက္ေကာ္
DIY ကပ္ေကာ္
ေအာက္ခံေဆး
DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY
ABOUT DAT
DAT
စံနမူနာယူကာ
အရည္ေသြးထိန္းသိမ္းထားပါသည္
DAT ေကာ္နွင့္ ခ်ိပ္ကို Dunlope Adhesives (Thailand) Limited မွထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဴးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ွိေသာ အရည္ေသြးျမင့္၊တာ႐ွည္ခံေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ မ်ားကိုထုတ္လုပ္ ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ သုေတသန အဖြဲ႔ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔တို႔မွ သံုးစြဲသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္တိုင္းျက ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
DAT ေကာ္နွင့္ခ်ိပ္ သည္ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး ေဖာ္မယ္ဒီဟိုက္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမ႐ွိေစရန္ အစိုးရမွထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ၍ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္ေသြးကိုလဲ မေလ်ာ့ပါးေစပဲ အထူးဂ႐ုျပဳ၍ ထုတ္လုပ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.

DAT
Adhesives & Sealants

Toluene free contact adhesives
Low voc contact adhesives
Water based adhesives
Polyurethane adhesives
Low smell adhesives
Contact adhesives
DIY adhesives
Primers

DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY
ABOUT DAT
DAT
RELIES ON IMPECCABLE
QUALITY CONTROL
DAT Adhesives & Sealants, manufactured by Dunlop Adhesives (Thailand) Limited, produces high-performance, durable adhesives to suit the ever-changing needs of its customers. Upon request, our dedicated and proficient research and development team can produce tailor-made products for specific individual requirements.
DAT Adhesive & Sealants is committed to providing high-performance adhesives with Low VOC, Non-Formaldehyde formulations, which comply with Government and Environmental regulations, which comply with Government and Environmental regulations without compromising on product performance.

 

CONTACT US 

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.Phone : +663 846 5661-2

E-mail : dalelamb@dunlopadhesives.com

ไทยแลนด์พอคเก็ตเพจเจส คือ ผู้ประกอบการรายใหญ่ Thailand Pocket PAGES

ไทยแลนด์พอคเก็ตเพจเจส คือ ผู้ประกอบการรายใหญ่ Thailand Pocket PAGES หนังสือที่มีผู้ประกอบการในไทย ขายสินค้าราคาส่ง รายชื่อผู้ประกอบการจากโรงงาน มีสินค้าที่มีมาตรฐาน คุณภาพทีีดี


การค้าส่ง (Wholesaling) หมายถึง กิจการขายสินค้าและบริการให้กับผู้ซื้อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการขายต่อ หรือซื้อไปใช้ในการประกอบธุรกิจ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การค้าส่งเป็นกิจกรรมทางด้านการขายสินค้าและบริการ ซึ่งผู้ซื้อไม่ได้ซื้อไปเพื่อการอุปโภคบริโภค แต่จะซื้อไปเพื่อการขายต่อ ผู้ซื้อหรือลูกค้าของผู้ค้าส่ง คือ พ่อค้าปลึกที่ซื้อสินค้าไปเพื่อขายให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือผู้ค้าส่งอาจจะเป็นผู้ที่ขายสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ซื้อสินค้าไปเพื่อใช้ในการประกอบการผลิตสินค้าต่อไป

 

ThailandPocketPAGES.com ถูกสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลของผู้ผลิต จำหน่าย นำเข้า สินค้าและบริการอย่างหลาย พร้อมให้ลูกค้าได้เลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพราคาย่อมเยาว์ด้วยคอนเซปต์ Thailand Pocket PAGES "Thai Wholesaler" The best manufacturer & Wholesaler
นอกจากนี้ สำหรับผู้ประกอบการท่ี่ต้องการมีหน้าร้านออนไลน์ก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา โดยท่านสามารถเปิดหน้าร้านออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ThailandPocketPAGES.com ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมหลากหลายช่องทางตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล
Thailand Pocket PAGES โดยบริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด ผู้ผลิตสื่อโฆษณาและที่ปรึกษาทางการตลาดแบบครบวงจร ดำเนินธุรกิจภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสื่อที่ตอบสนองการใช้งานของลูกค้า มองถึงประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างแท้จริง นอกจากการพัฒนาสื่อแล้ว บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีแนวคิดทันสมัย และพร้อมพร้อมพัฒนาอยู่ตลอดเวลา


 

 

 

 

ไทยแลนด์พอคเก็ตเพจเจส
 

Thailand Pocket PAGES เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพที่ดีและจัดจำหน่ายทั่วประเทศในราคาที่ถูกและมีคุณภาพดี และมีมาตรฐานที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจ ผู้ประกอบการรายใหญ่ ได้จำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ เป็นจำนวนมากเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกมากกว่าท้องตลาด พร้อมทั้งยังมีรายชื่อสำหรับฝ่ายจัดซื้อที่รวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียว

 

http://pocketpages.net/


ความสำคัญของการค้าส่ง
1. ความสำคัญต่อผู้บริโภค ธุรกิจค้าปลีกช่วยทำให้ผู้บริโภคมีความสะดวกและหาซื้อสินค้าได้ง่าย รวดเร็วมากขึ้น และสามารถเลือกสินค้าได้ตามความต้องการ เช่น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
นำยาสีฟันใกล้ชิดมาจำหน่ายในร้านจำนวน 50 กล่อง แต่ลูกค้าต้องการซื้อเพียง 1 กล่อง ก็สามารถแบ่งขายได้โดยไม่ทำให้ส่วนที่เหลือเสียหาย

2. ความสำคัญต่อผู้ผลิตหรือผู้ค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีกจะช่วยเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้ค้าส่งกับผู้บริโภค ผู้ค้าปลีกสามารถช่วยส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณาสินค้าให้แก่ผู้ผลิต และ
ผู้ค้าปลีกจะทราบรายละเอียดของลูกค้ามากกว่าผู้ผลิตหรือผู้ค้าส่ง เพราะจะใกล้ชิดกับลูกค้ามากกว่า
สามารถแบ่งเบาภาระในการกระจายสินค้าของผู้ผลิตและผู้ค้าส่งได้ดี

 

ศนคติของผู้ประกอบอาชีพค้าปลีก ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(TraditionalTrade)

หรือร้านโชวห่วย เป็นร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแบบเก่า การจัดวางสินค้าไม่เป็นระเบียบ

ไม่ติดป้ายราคาสินค้า มีสภาพเป็นร้านห้องแถวที่มีพื้นที่ไม่มากนัก การจัดการเป็นแบบครอบครัว

เรียบง่าย ไม่มีขั้นตอนหรือระบบในการจัดการ ตลาดค้าส่งออนไลน์ และไม่ได้ใช้ความรู้ในเรื่องการจัดเรียงสินค้าและ

การบริหารสินค้าเท่าที่ควร ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้น
 
โครงสร้างการทำงานของสื่อ Thailand Pocket PAGES ไทยแลนด์ พอคเก็ต เพจเจส
 
 
Directory Thailand Pocket PAGES หนังสือที่รวบรวมสินค้าและบริการอย่างครบครัน
Pimar AR Scan แอพพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงสื่อสิ่งพิมพ์สู่ดิจิทัลมีเดีย
ThailandPocketPAGES.com เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าและบริการผ่านช่องทางการค้นหา หลากหลายหมวดหมู่
Internet Marketing ที่ช่วยสร้างโครงข่ายการตลาดออนไลน์ให้คุณ
 
E-Directory ส่งตรงถึงฐานข้อมูลที่อัพเดตทุกปี
Application Thailand Pocket PAGES รวบรวมสินค้าและบริการมากกว่า 1,000 รายการ ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่างๆ
PagesThai.com เว็บไซต์ฐานข้อมูลสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะ
WorkingReport.com ตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนผ่านระบบ โปร่งใส ชัดเจน
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้การบริการงาน มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก้าวทันนวัตกรรม รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรเพื่อการสร้างสรรค์ ผลงานที่แตกต่าง และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสื่อโฆษณาเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำสื่อโฆษณาแบบครบวงจร
กระบวนทัศน์ที่สำคัญยิ่งในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการตลาดให้เข้ากับปัจจุบัน (Modren Marketing) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นหลัก ดังนั้นกุญแจสำคัญที่จะสร้าง Feedback ให้แก่ผู้ประกอบการด้วย Technological จึงเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอยู่ในลำดับต้นๆ เพื่อให้ผู้ซื้อเข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
 

"กว่า 14 ปี ที่ BrandexDirectory ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้า
ทั้งหมดคือแรงบันดาลใจที่ทำให้บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสื่อโฆษณาที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต"


 
 

สนใจสินค้าราคาส่งต่อสามารถดูสินค้าได้ที่ Pocketpages

 

Address: 16/26 Onnut 74/1 Pravet, Pravet Bangkok 10250 Thailand.
Phone: +66 2320 5915
Email: info@pocketpages.net


 

 

รถเครนให้เช่าชลบุรี

รับขนย้ายเครื่องจักร ฉะเชิงเทรา, รถเครนให้เช่าชลบุรี, รถเฮี๊ยบรับจ้าง : เอ็มซีพี เครน บจก.

 

 

รับขนย้ายเครื่องจักร ฉะเชิงเทรา


บริการขน - ย้ายเครื่องจักรหนัก ( ด้วยคน พร้อมเครื่องมือ ยก ลาก )
รับงานในจังหวัดชลบุรี , ระยอง , ฉะเชิงเทรา , สมุทรปราการ , ปราจีนบุรี , สระแก้ว , กรุงเทพมหานคร หรือใกล้เคียง ทั้งแบบรายวัน รายเที่ยว แบบเหมางาน หรือแบบรายเดือน

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


รถเครนให้เช่า ชลบุรี, รถเฮี๊ยบรับจ้าง,รถเฮี๊ยบรับจ้าง รายวัน, รถเฮี๊ยบรับจ้าง รายเดือน, รถเทลเลอร์ให้เช่า, ขนย้ายเครื่องจักร ชลบุรี, ขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์, ขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง,รถเครนให้เช่า สมุทรปราการ, รถเครนให้เช่า ปราจีนบุรี, รถเครนให้เช่า สระแก้ว, รถเครนให้เช่า กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็มซีพี เครน จำกัด
บริการให้เช่า รถเครน รถเทลเลอร์ รถเฮี๊ยบ ขนย้ายเครื่องจักรหนัก รับงานในจังหวัดชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, กรุงเทพมหานคร หรือใกล้เคียง ทั้งแบบรายวัน รายเที่ยว แบบเหมางาน หรือแบบรายเดือน
·       บริการ รถเครนให้เช่า 16- 120 ตัน, รถบรรทุกติดเครน หรือรถเฮี๊ยบ (เครน 3 - 5 ตัน) รถบรรทุกสิบล้อบริการรถเครน ให้เช่า ทั้งแบบรายวัน และแบบรายเดือน
บริการของเรา
- รถเครน 10 ตัน ( 4 ล้อ )
- รถเครน 25 ตัน ( 4 ล้อ และ 10 ล้อ )
- รถเครน 80 ตัน
- รถเครน 120 ตัน
- บริการรถเจซีบี หน้าตักหลังขุด หัวเจาะ หัวแย๊ก
- บริการรถแบคโฮ 30 140 200 และ 320
- บริการรถโฟคล์คลิฟ 3ตัน 5ตัน 7ตัน 15ตัน 20ตัน
- บริการ รถเทลเลอร์ให้เช่า รถโรลเบส ทั้งแบบรายวัน รายเที่ยว รายเดือน ราคาเป็นกันเอง
- บริการ รถเฮี๊ยบให้เช่า รถเฮี๊ยบรับจ้าง รถเฮี๊ยบให้เช่า รถเฮี๊ยบ ชลบุรี บริการรถเฮี๊ยบ ให้เช่า ทั้งแบบรายวัน และแบบรายเดือน
- รถเฮี๊ยบ รถบรรทุก   6 ล้อ ติดเครน 3 ตัน
- รถเฮี๊ยบ รถบรรทุก   6 ล้อ ติดเครน 5 ตัน
- รถเฮี๊ยบ รถบรรทุก 10 ล้อ ติดเครน 3 ตัน
- รถเฮี๊ยบ รถบรรทุก 10 ล้อ ติดเครน 5 ตัน
- รถเฮี๊ยบ รถบรรทุก 10 ล้อ ติดเครน 8 ตัน
- รถเฮี๊ยบรับจ้าง บริการรถหกล้อแบบคอก และแบบเปิดข้าง
- รถบรรทุก 6 ล้อ ความยาว 5.50 เมตร
- รถบรรทุก 6 ล้อ ความยาว 6.50  เมตร
- บริการ รถเฮี๊ยบรับจ้าง ขนส่งสินค้า ขนย้ายเครื่องจักร ตู้ออฟฟิศ ตู้คอนเทนเนอร์ ขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ทุกชนิด
- บริการ ขนย้ายเครื่องจักรหนัก ( ด้วยคน พร้อมเครื่องมือ ยก ลาก )
- ให้เช่า รถเครน รถเฮี๊ยบ รถบรรทุก 10 ล้อ รถเทลเลอร์ รับงานในจังหวัดชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, กรุงเทพมหานคร หรือใกล้เคียง ทั้งแบบรายวัน รายเที่ยว แบบเหมางาน หรือแบบรายเดือน
ประวัติบริษัท
บริษัทได้เริ่มก่อตั้งในปี  พ.ศ.2555  มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนสูงสุด โดยการบริการที่มีคุณภาพที่สุด มาโดยตลอด และเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยดี อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนเป็น บริษัท เอ็มซีพี เครน จำกัด ในปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน  ปี พ.ศ. 2557 และได้พัฒนาระบบปฏิบัติการ  องค์กร และบุคลากรทุกคน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จนมาถึงปัจจุบันนี้ มีการจัดการ เสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ และมุ่งมั่นความเป็นผู้นำด้านการบริการให้เช่าและขนส่งอย่างเต็มที่
พันธกิจ
ดำเนินธุรกิจบริการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความ  ปลอดภัย ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ในราคาเป็นธรรมแข่งขันได้นำเสนอการบริการ ที่เสนอความคาดหวังในความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเรามุ่งมั่นทำธุรกิจกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ เพื่อความยั่งยืนในการเป็นคู่ค้าร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องสร้างบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทให้บริการเช่า รับจ้าง ขนส่งที่ประกอบธุรกิจบริการ ให้เช่า และขนส่งสินค้าหลากหลาย ด้วยความปลอดภัยสูงและ มีความรับผิดชอบ เป็นธรรม ให้ผลประโยชน์ตอบแทนเหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสียดำรงความเป็นผู้นำด้านธุรกิจบริการ ให้เช่า และขนส่ง โดยมุ่งมันพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นเลิศ

 

สนใจติดต่อ
เอ็มซีพี เครน บจก.
151/93 หมู่ 5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : +668 5095 5877 , +668 0554 3144
โทรสาร : +660 38 110 489
อีเมลล์ : mcpcrane@gmail.com
เว็บไซต์ : mcpcrane.brandexdirectory.com


 

ปั๊มของหนืด, เครื่องโฮโมจีไนส์เซอร์ ซี แอนด์ เอ็น ออโต้ แมชชีน บจก.

ปั๊มของหนืด,เครื่องโฮโมจีไนส์เซอร์, จำหน่ายเครื่องปั่นไอศครีม

 

ซี แอนด์ เอ็น ออโต้ แมชชีน บจก.

 

ปั๊มของหนืด

 

ปั๊มของหนืด

 

          เครื่องฮอโมจีไนซ์ทำงานโดยใช้ปั๊มความดันสูง บังคับให้ของเหลวผ่านช่องแคบ ที่เรียกว่า วาล์วฮอโมจีไนซ์ (homogenization valve) ด้วยความเร็วสูงมาก พลังงานจากแรงดัน ทำให้เกิดแรงเฉือน (shear) แรงกระแทกและการแตกตัวของฟองอากาศ ขนาดเล็ก (cavitation) อย่างรุนแรง มีผลให้อนุภาคของเหลวมีขนาดเล็กลงและเกิดการกระจายเป็นเนื้อเดียวกัน
ประเภทของเครื่องฮอโมจีไนซ์
1. เครื่องฮอโมจีไนซ์แบบขั้นตอนเดียว ( single stage homogenizer) หมายถึง เครื่องฮอโมจีไนซ์ที่มีวาล์วฮอโมจีไนซ์ชุดเดียว
ใช้ความดันในช่วง 2,000 -2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) น้ำนมที่ผ่านการฮอโมจีไนซ์มีขนาดเล็ก แต่ยังมีแนวโน้มที่กลับมา
รวมกันได้อีก
2. เครื่องฮอโมจีไนซ์แบบสองขั้นตอน (two stage homogenizer) หมายถึง เครื่องฮอโมจีไนซ์ที่มีวาล์วฮอโมจีไนซ์ 2 ชุด
โดยชุดแรกใช้ความดันในช่วง 2,000 -2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) ของเหลวที่ผ่านจากวาล์วชุดแรกจะผ่านเข้าสู่วาล์ว
ชุดที่สอง ซึ่งใช้ความดัน 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) ช่วยทำให้เม็ดไขมันที่ผ่านจากวาล์วชุดแรกซึ่งอาจกลับมารวมตัวกันได้อีก
เกิดการกระจายตัวเป็นอิมัลชัน (emulsion) ที่คงตัว

 

                 เครื่องปั่นไอศกรีม หรือเครื่องทำไอศกรีม ในสมัยก่อนทำไอศกรีมทีคงใช้เวลาในการทำที่นานและยุ่งยากพอสมควร แต่ปัจจุบันมีเครื่องปั่นไอศกรีมระบบคอมเพรสเซอร์ ซึ่งใช้ไฟฟ้าไม่มาก สามารถทำไอศกรีมออกมาได้รวดเร็ว ตอบโจทย์ผู้คิดที่จะค้าขายไอศกรีมได้ดี ทั้งยังทำไอศกรีมได้หลากหลายรสชาติ อาทิไอศกรีมกะทิ วนิลา ชอคโกเลต รวมมิตร และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับสูตรที่คิดค้นขึ้นมา ซึ่งก็สามารถทำไอศกรีมแบบแท่ง แบบโคน หรือใส่ถ้วย ก็อร่อยได้ไม่แพ้กัน

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่  brandexdirectory.com

 

ปั๊มของหนืด

 

 

 
เครื่องปั่นไอศครีม เครื่องโฮโมจีไนส์เซอร์ ชุดพลาสเจอร์ไรท์ เครื่องผลิตไอศครีม จำหน่ายเครื่องโฮโมจีไนส์เซอร์ จำหน่ายเครื่องปั่นไอศครีม จำหน่ายชุดพลาสเจอร์ไรท์ เครื่องทำไอศครีม  ซี แอนด์ เอ็น ออโต้ แมชชีน บจก.
 
ซี แอนด์ เอ็น ออโต้ แมชชีน บจก. ผลิตเครื่องจักรอาหาร, เครื่องโฮโมจีไนส์เซอร์, เครื่องปั่นไอศครีม, ปั้มสแตนเลส, ชุดพาสเจอร์ไรท์, ชุดถังต้มผลิตภัณฑ์, บ่อผลิตไอศครีม, แม่พิมพ์ไอศครีม, ชุดผลิตไอศกรีมแท่ง, เครื่องทำผง, เครื่องอบแห้ง, Homogenizers

             รับซ่อมเครื่องโฮโมจีไนส์เซอร์ ทุกรุ่น ทุกขนาด ทุกยี่ห้อ พร้อมออกใบรับประกัน บริการแลกเปลี่ยน เครื่อง โฮโมจีไนส์เซอร์ เก่า ทุกรุ่น ทุกขนาด ทุกยี่ห้อ ยินดีนำไปให้ลองถึงสถานที่ผลิต รับรองคุณภาพสินค้าทุกชิ้น

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลิตและจำหน่าย
1.เพลทเอ็กเซ็นเจอร์ / พาสเจอร์โรเซอร์
2.โฮโมจีไนส์เซอร์
3. เครื่องปั่นไอศกรีม
4. เครื่องผลิตไอสกรีมแบบต่อเนื่อง
5. เครื่องหั่น
6. เครื่องบด
7. เครื่องโพลี่ถังอุตสาหกรรมอาหาร / อุตสาหกรรมเคมี
 
 
  -  ถังผสม
-  ถังกวน
-  ถังเย็น
-  ถังร้อน
-  ถังหมัก
อุปกรณ์ท่อระบบอาหารและเคมี

บริการรับติดตั้ง
-  ห้องเย็นเก็บไอศกรีม
-  ห้องเย็นเก็บผักและผลไม้
-  ห้องเย็นเก็บอาหารแช่แข็ง
-  ห้องเย็นเก็บไวน์
-  ห้องเย็นเก็บเครื่องดื่ม เครื่องปั่นไอศครีม น้ำผลไม้

ห้องแช่แข็ง
-  ห้องแช่แข็งไอศกรีม
-  ห้องแช่แข็งอาหารทะเล อาหารสด

ห้องควบคุมอุณภูมิต่างๆ
อุณหภูมิห้องตั่งแต่ +25° - ( -35° )

 

 

 

 
            บริษัท ซี แอนด์ เอ็น ออโต้ แมชชีน จำกัด ผู้ผลิตเครื่องปั่นไอศกรีม เครื่อง Homogenizer ถังปั่นไอศกรีม ชุดพลาสเจอร์ไรท์ จำหน่ายเครื่องปั่นไอศกรีมคุณภาพดี เครื่องปั่นไอศกรีมราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพของไอศกรีมที่คุณจะได้รับ นอกจากนี้ยังจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องปั่นไอศกรีม อะไหล่เครื่องปั่นไอศกรีม อีกด้วย
 

จำหน่ายเครื่อง Homogenizer คุณภาพ

 
            Homogenize หมายถึง การทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน ส่วนที่เครื่องมือที่ใช้ในการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันเราใช้เครื่อง Homogenizer โฮโมจีไนส์เซอร์ หลักการคือ น้ำนมที่อุ่นให้ร้อนพอเหมาะจะถูกอัดในกระบอกสูบด้วยความดันสูง ผ่านรูตีบของลิ้น ซึ่งมีแรงกดประมาณ 3,000 ปอนด์/ตารางนิ้ว จะทำให้เม็ดไขมันนมซึ่งปกติมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 4-6 ไมครอน ถูกย่อยให้มีขนาดเล็กลงเพียง 0.2-2 ไมครอน ซึ่งจะทำให้แทรกตัวอยู่ในน้ำนมได้ทนทาน ไม่แยกตัวลอยขึ้นสู่ผิวบนเป็นชั้นครีมได้ง่าย การที่ไขมันกระจายตัวเป็นเนื้อเดียวกับครีมได้ดีเช่นนี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้นมอร่อยขึ้น ยังเพิ่มคุณสมบัติทางฟิสิกส์บางอย่างได้อีกด้วย

 

 

 

สนใจติดต่อ
ซี แอนด์ เอ็น ออโต้ แมชชีน บจก.
ที่อยู่ : 9/8 หมู่ 12 หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
เบอร์โทรศัพท์ : +662 812 8392, +662 812 8509
เบอร์โทรสาร : +662 812 9458
อีเมล์ : info@cn-automachine.com
nongnuchcn@gmail.com
เว็บไซต์ : www.candnautomachine.com
candn.brandexdirectory.com

 

 

รับทำความสะอาดครบวงจร บริการรับทำความสะอาด คลีนเวฟ บจก.

รับทำความสะอาดครบวงจร, บริการรับทำความสะอาด

 

คลีนเวฟ บจก.


รับทำความสะอาดครบวงจร

การทำความสะอาดคือสิ่งจำเป็นของมนุษย์ในการดำเนินชีวิต ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้มีตัวช่วยหลากหลาย ทั้งอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกได้ดีมากขึ้น เทคโนโลยีต่างๆ ที่มาช่วยเพิ่มความสะอาด และอีกสิ่งหนึ่ง ก็คือ บริษัททำความสะอาด หรือบริษัทที่จัดส่งแม่บ้านพ่อบ้านที่มีทักษะในการทำความสะอาดไปช่วยดูแลบ้าน โรงงาน และสถานที่ของคุณให้สะอาดด้วยทีมงานมืออาชีพ ดูเพิ่มเติม...คลิก

ข้อดีของการจ้างบริษัทจัดส่งแม่บ้าน หรือบริษัททำความสะอาด
1. ไม่ต้องเสียเวลาหาซื้อพวกน้ำยาทำความสะอาด เช่น น้ำยาเช็ดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาดันฝุ่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ดกระจก สบู่เหลวล้างมือ ไม้ม๊อบ เครื่องดูดฝุ่น ถังบีบม็อบ เครื่องขัดพื้น แผ่นขัดพื้น เป็นต้น
2. ไม่ต้องเสียทั้งเวลาทั้งเงินในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ
3. เวลาแม่บ้านทำงานไม่ดี ขอเปลี่ยนตัวได้ โดยไม่ต้องทนกับพฤติกรรมของคนเก่า
4. แม่บ้านทำอะไรผิดพลาดหรือไม่ดี เราไม่จำเป็นต้องว่าโดยตรง แต่แจ้งผ่านบริษัทให้เขาจัดการให้ (ไม่ต้องออกหน้าเอง สบายใจกว่าเยอะ)
5. เวลาแม่บ้านขาดงาน บริษัทจะมีแม่บ้านมาทำงานทดแทนให้ (แต่อาจจะไม่ได้มีทุกวันนะ) แต่ถ้าวันไหนไม่มีแม่บ้านมาทำงานเราก็สามารถหักเงินค่าบริการได้ ดีป่ะล่ะ
6. ไม่ต้องเสี่ยงทำผิดกฏหมาย และเสี่ยงภัยอันตราย ในกรณีใช้แรงงานต่างด้าว
7. ไม่ต้องมาคอยจู้จี้แม่บ้านให้ทำโน่นทำนี่ เพราะบริษัทเขาจะสอนงานมาให้แล้ว
8. ไม่ต้องรับผิดชอบโบนัส สบายเลยทีนี้
9. ค่าบริการทำความสะอาดรายเดือนที่แพง เพราะเขารวมค่าเคลียร์งานทำความสะอาดครั้งใหญ่ทุกไว้ด้วย
10. ไม่ต้องดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน เงินเดือน+โบนัส+ค่าครองชีพ+เงินสมทบประกันสังคม+เงินกองทุนทดแทน+เบี้ยประกันสุขภาพ+ค่าชุดฟอร์ม+ค่าสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย
11. เรื่องคุณภาพของงานแม่บ้าน บริษัทฯ จะอบรมพนักงานและเน้นเรื่องมาตรฐานการให้บริการ เอื้อประโยชน์กับผู้ใช้บริการแบบเราๆ ให้เลือกไช้บริการได้เลย ไม่ดี..ก็เปลี่ยน (มีทดลองงานก่อนเซ็นสัญญา 1-3 เดือน)
12. ลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองสำนักงานทั้งหลายไปเลยค่ะ...ยกเว้น กระดาษชำระยังต้องหามาเอง...

บริการของบริษัท คลีนเวฟ จำกัด
-รับทำความสะอาด
-จัดส่งแม่บ้าน
-จัดส่งแม่บ้านทำความสะอาด
-รับทำความสะอาดโรงงาน
-รับทำความสะอาด Bigleaning
-บริการทำความสะอาดที่พัก
-บริการทำความสะอาดบริษัท
-บริการจัดส่งพนักงงานทำความสะอาด
-บริการทำความสะอาดโรยตัว
-รับทำความสะอาดตึกสูง
-รับทำความสะอาดครบวงจร
-บริการทำความสะอาดกระจก

 

รับทำความสะอาดครบวงจร

 

รับทำความสะอาดครบวงจร
ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com

 

รับทำความสะอาดครบวงจร


 บริษัท คลีนเวฟ จำกัด เป็นผู้นำด้านรับทำความสะอาดครบวงจร และรับทำความสะอาดทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น รับทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม หรือ รับทำความสะอาดบ้านพักที่อยู่อาศัย เราก็รับทำ นอกจากนี้ เรายังมีบริการ จัดส่งแม่บ้านทำความสะอาด ไปยังพื้นที่หน้างานต่างๆ จัดส่งแม่บ้านรายปี หรือ จัดส่งแม่บ้านรายครั้ง งานทำความสะอาด Big Cleaning  รวมถึง บริษัท คลีนเวฟ จำกัดยังรับทำความสะอาดทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยเครื่องมือทำความสะอาดที่ครบพร้อม และ ทันสมัย และ ทีมงานทำความสะอาดผู้มีประสบการณ์ทำความสะอาด ในสายงานโดยเฉพาะ และ ภายใต้การกับกำดูแลของ ผู้บริหารผู้ที่เชี่ยวชาญด้าน ธุรกิจ Cleaning Service การันตี โดยหน่วยงานราชการ ต่างๆ ที่ผ่านการทำงาน ในเงื่อนไข TOR จากหน่วยงานราชการ บริษัท คลีฟเวฟ เรารับทำความสะอาดและจัดส่งพนักงานทำความสะอาด เรามีบริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาดไปทุกองค์กรที่ต้องการ อาทิเช่น จัดส่งพนักงานทำความสะอาดให้กับ โรงแรม , คอนโดมิเนี่ยม , บริษัท , ห้างร้าน , โรงงานอุตสาหกรรม และ บริษัท คลีนเวฟ จำกัด ยังมี จัดส่งแม่บ้านประจำ จัดส่งแม่บ้านทำความสะอาด รายชั่วโมง รวมทั้ง เรายังรับทำความสะอาด ตึกสูง โรยตัวอาคารสูง ทำความสะอาดโรยตัว รับทำความสะอาดตึกสูง คอนโดมิเนี่ยม เช็ดกระจกพื้นที่สูงBig Cleaning ตึกสูง โดยทีมงานมืออาชีพ  เราบริการด้วยตามความเหมาะสมของการใช้งานขององค์กร ของท่านเอง นึกถึงการบริการด้านทำความสะอาด สะดวกรวดเร็ว และประทับใจในบริการทำความสะอาดต้อง บริษัท คลีนเวฟ จำกัด

พร้อมให้บริการในเขตพื้นที่  หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน พนักงานทำความสะอาด บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

สนใจติดต่อ
คลีนเวฟ บจก.
ที่อยู่ : 231 ซอยโชคชัย 4(54) แยก4 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : +66 2539 0673 , +669 4563 4449
โทรสาร : +66 2539 0673
อีเมล : cleanwave2012@gmail.com
เว็บไซต์ : cleanwave.thailandpocketpages.com


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15